ΘΕΡΙΝΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΝΕΩΝ 2024

Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή pdf και εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Ἀγαπητοὶ γονεῖς,
Τὸ Φιλοξενεῖον Νέων της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης, τό ὁποῖον θά λειτουργήσει κατά μήνα ΙΟΥΛΙΟΝ εἰς τήν περιοχήν τοῦ ΣΟΧΟΥ, ἀποτελεῖ, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἕναν σημαντικὸν τομέα δράσεως καὶ προσφορᾶς τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ποὺ ἀποβλέπει εἰς τὴν ψυχικήν, πνευματικήν, ἀλλὰ καὶ σωματικὴν ἀνάπτυξιν τῶν παιδιῶν σας.
Εἰς τὸ Φιλοξενεῖον Νέων καταβάλλεται προσπάθεια διὰ νὰ χαροῦν τὰ παιδιὰ τὴν φύσιν καὶ νὰ μετάσχουν εἰς προγράμματα ποὺ τοὺς προσφέρουν χαράν, παιχνίδι, ψυχαγωγίαν, συνεργασίαν μὲ ἄλλα παιδιά, εὐγενῆ ἅμιλλαν, πρωτοβουλίαν, συμμετοχὴν εἰς ὁμαδικάς ἐκδηλώσεις, καὶ κυρίως εἰς τὰ Μυστήρια καὶ τὴν Λατρείαν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν σας εἰς τὸ Φιλοξενεῖον Νέων εἶναι δι’ αὐτὰ μία μοναδικὴ ἐμπειρία, ἡ ὁποία θά τὰ συνοδεύει εἰς ὁλόκληρον τὴν ζωήν των.
περίοδος φιλοξενίας ΑΡΡΕΝΩΝ θά ἀρχίσει τήν Δευτέραν 8 Ἰουλίου καὶ θὰ λήξει τό Σάββατον 13 Ἰουλίου 2024.
περίοδος φιλοξενίας ΘΗΛΕΩΝ θα ἀρχίσει τὴν Τετάρτην 17 Ἰουλίου καὶ θὰ λήξει τὴν Δευτέραν 22 Ἰουλίου 2024.
Εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπάρχει πληροφοριακὸν φυλλάδιον διὰ λεπτομερῆ ἐνημέρωσιν (27ης Ὀκτωβρίου 1, Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ 09:00 – 13:00, τηλέφωνον ἐπικοινωνίας 23940 22234, ὑπεύθυνος κ. Δαυὶδ Μάαρ).
Γίνονται δεκτοί ἄρρενες καὶ θήλεα ποὺ ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπὸ τὴν Τετάρτην τάξιν τοῦ Δημοτικοῦ, μαθηταί καὶ μαθήτριαι Γυμνασίου καὶ Λυκείου.
Σκοπὸς τοῦ Φιλοξενείου Νέων της Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως εἶναι ἡ προσφορὰ ἑνὸς περιβάλλοντος, ψυχαγωγίας καὶ πνευματικοῦ καταρτισμοῦ, τὰ ὁποῖα σήμερα εἶναι πολὺ ἀπαραίτητα, σημαντικὰ καὶ ἀναγκαία. Ἀξίζει ἡ προσπάθεια αὐτὴ νὰ τύχῃ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπαραστάσεως ὅλων μας.

Μὲτ΄εὐχῶν πατρικῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
†  Ο ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ