(Ανακοίνωση) Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν Θερινήν Περίοδον 2023

                                                                          Ἐν Λαγκαδᾷ  τῇ 30ῇ Ἰουνίου 2023

Ἀρ. Πρωτ.: 235
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρὸς τόν 
εὐλαβῆ Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


ΘΕΜΑ: Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν Θερινήν Περίοδον 2023.


Σεβαστοί Πατέρες, 
Διά τοῦ παρόντος ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος σᾶς γνωρίζομεν ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Θερινῆς Περιόδου τά Γραφεία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά παραμείνουν κ λ ε ι σ τ ά  ἀπό Πέμπτην 27ην Ἰουλίου ἕως Κυριακήν 27ην Αὐγούστου 2023.
Ὡς ἐκ τούτου παρακαλεῖσθε, ὅπως διευθετήσητε ἄμεσα ἁπάσας τάς τυχόν ὑποθέσεις ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου, πού πρόκειται νά τελεσθοῦν κατά τήν διάρκειαν τῆς διακοπῆς τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων, ὥστε νά μήν ταλαιπωρηθοῦν οἱ νεόνυμφοι.
Ἔκτακτες περιπτώσεις ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου, Πιστοποιητικῶν Ἐλευθερογαμίας ἤ Διαζευκτηρίων θά ἐξυπηρετοῦνται κατόπιν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας καί προγραμματισμένων συναντήσεων μετά τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Γάμων Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δημητρίου Κουκουλεκίδη (τηλ. ἐπικ. 6985756149)
Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν διατελοῦμεν


Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ο ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ