(Εγκύκλιο Σημείωμα) για την περιαγωγή Δίσκου για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Ανακοίνωση προς το Εκκλησίασμα

Για να κατεβάσετε το Εγκὐκλιο Σημείωμα σε μορφή pdf πατήστε εδώ: Εγκύκλιο Σημείωμα Δισκοφορίας 


Ἐν Λαγκαδᾷ τῇ 12ῃ Αὐγούστου 2022
                                                          Ἀρ. Πρωτ.:368 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρὸς ἅπαν
τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ, 
Τὸ ἔργον τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρωπίας εἶναι συνυφασμένον μὲ τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας κατὰ τὴν ἐπιταγήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διευκολύνσεως τοῦ κεντρικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἀνάγκης ἀνταποκρίσεως εἰς πλῆθος ἐξατομικευμένων ἀναγκῶν τῶν Χριστιανῶν, τά ὁποία καθημερινῶς ἀντιμετωπίζονται τόσον ὑπό τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου ὅσον καί ὑπό τῶν ἐνοριῶν μας (Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα) καὶ ὑπὸ τῶν αὐτοτελῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ἱδρυμάτων ὡς ἐπίσης καὶ ὑπὸ τοῦ Κοινωνικοῦ μας Παντοπωλείου, παρακαλεῖσθε, νά ΕΝΙΣΧΥΣΗΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟΝ, πού θά περιαχθῇ εὐθύς ἀμέσως, τὸ προϊὸν τοῦ ὅποίου θὰ διατεθῇ ὑπὲρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τοῦ Κοινωνικοῦ μας Παντοπωλείου τῆς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποία συντηροῦνται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἐκ τῶν ἰδικῶν σας δωρεῶν. 
Ἀγαπητοί μου,
  Δείξατε τὴν ἀγάπην σας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἀνταποκρινόμενοι εἰς τό Μήνυμα τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τό ὁποῖον εἶναι Μήνυμα Ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπον, καί δή τόν πάσχοντα συνάνθρωπον.


Διάπυρος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ


• Νά ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς ἐπ’ ἐκκλησίαις πρό τῆς περιφοράς τοῦ δίσκου.-