(Ανακοίνωση) Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν Θερινήν Περίοδον 2022.


Ἐν Λαγκαδᾷ  τῇ 5ῃ Ἰουλίου 2022

Ἀρ. Πρωτ.: 318


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς τόν

εὐλαβῆ Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

ΘΕΜΑ: Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν Θερινήν Περίοδον 2022.

 

 

Σεβαστοί Πατέρες,

Διά τοῦ παρόντος ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος σᾶς γνωρίζομεν ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Θερινῆς Περιόδου τά Γραφεία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά παραμείνουν κ λ ε ι σ τ ά  ἀπό Δευτέραν 25ην Ἰουλίου ἕως Δευτέραν 22αν Αὐγούστου 2022.


Ὡς ἐκ τούτου παρακαλεῖσθε, ὅπως διευθετήσητε ἄμεσα ἁπάσας τάς τυχόν ὑποθέσεις ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου, πού πρόκειται νά τελεσθοῦν κατά τήν διάρκειαν τῆς διακοπῆς τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων, ὥστε νά μήν ταλαιπωρηθοῦν οἱ νεόνυμφοι.


Ἔκτακτες περιπτώσεις ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου, Πιστοποιητικῶν Ἐλευθερογαμίας ἤ Διαζευκτηρίων θά ἐξυπηρετοῦνται κατόπιν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας καί προγραμματισμένων συναντήσεων μετά τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Γάμων Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δημητρίου Κουκουλεκίδη (τηλ. ἐπικ. 6985756149)


Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν διατελοῦμεν

 

 

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ο ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας