ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνος

Για να κατεβάσετε την Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου σε μορφή PDF πατήστε εδώΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ.: 120ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης


«Μηδείς φοβείσθω θάνατον· 
ἠλευθέρωσεν γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».


Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέσα σέ κλῖμα οὐρανίου εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μεγαλύτερη καί λαμπρότερη Ἑορτή τῆς Πίστεώς μας, τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Τό μέγιστο καί κοσμοϊστορικό αὐτό γεγονός πού συνετελέσθη πρίν ἀπό δύο χιλιετίες ἀποτελεῖ τό «ἡμέτερον Πάσχα». Ἀποτελεῖ τή διάβαση καί τήν ἔξοδό μας ἀπό τό σκότος, ἀπό τήν ἐθελοδουλεία στήν ἁμαρτία, ἀπό τή φθορά καί τό θάνατο στό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, στή βέβαιη ἐλπίδα τῆς ἀτελεύτητης χαρᾶς καί μακαριότητος, τήν ὁποία ἀπεκατέστησε ὡς δυνατότητα πού προσφέρει σέ ὅλους μας ὁ μοναδικός νικητής τοῦ θανάτου, ὁ Ἀναστημένος Κύριος. «Τό καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπό ἄνωθεν ἕως κάτω, καί ἡ γῆ ἐσείσθη ...καί τά μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καί πολλά σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη, καί ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετά τήν ἔγερσιν τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον εἰς τήν ἁγίαν πόλιν καί ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς», μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Ὁ ἅδης καταργήθηκε, ὁ θάνατος ἔχασε τό φαρμακερό κεντρί του, οἱ νεκροί ἐλευθερώθηκαν, ἡ κτίσις ὅλη φωτίστηκε καί ἀνακαινίστηκε. 

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι Χριστός ἀνέστη καί ἅδης ἐσκυλεύθη» ψάλλουν μέ χαρά καί ἀγαλλίαση οἱ πιστοί σέ ὅλους τούς ὀρθοδόξους ναούς. Καθώς ζοῦμε στήν ἀπερίγραπτη χαρά τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀκοῦμε στόν Κατηχητικό Λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τό Μεγάλο Μήνυμα αὐτοῦ τοῦ κατ’ ἐξοχήν κοσμοϊστορικοῦ γεγονότος, πού εἶναι Μήνυμα ζωῆς γιά ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, καί δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία προσωπική νίκη τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ θανάτου.

Τό ἀναστάσιμο πανηγύρι ἄρχισε καί συνεχίζεται λαμπρό, διαλύοντας τήν ἀπιστία καί διαψεύδοντας τούς υἱούς τῆς ἀπωλείας, οἱ ὁποῖοι ἠθέλησαν καί ἐπιδιώκουν νά ἀμφισβητήσουν τήν ἀλήθεια, ὅτι «ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας». Αὐτό τό πανηγύρι τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, θά διαρκέσει μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καί ἀτελευτήτως στήν αἰωνιότητα. 

Ἄς ξαποστάσουμε, ἀγαπητοί μου, καί ἄς πανηγυρίσουμε ὅσοι σηκώσαμε καί σηκώνουμε στόν ὧμο τόν σταυρό τῆς μοναξιᾶς, τῆς ἀσθενείας, τοῦ πόνου ἀπό τήν ἀπώλεια ἀγαπημένων προσώπων ἐξαιτίας τῆς πρόσφατης πανδημίας ἤ ἀπό ἄλλες αἰτίες. Ὅσοι ἐβιώσαμε καί βιώνουμε τούς πικρούς καρπούς τῆς ἁμαρτίας καί ἐλάβαμε γεύση τοῦ θανάτου, ἕνεκα τῆς ὁλιγοπιστίας μας ἤ τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τόν Τριαδικό Θεό. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν μετέχει οὐσιαστικῶς στήν σταυροαναστάσιμη ζωή τοῦ Χριστοῦ, φέρει μέσα του ἀρνητικές δυνάμεις πού εἶναι ἀνά πάσα στιγμή ἔτοιμες νά ἐκφράσουν ἐμπάθεια, νά μεταδώσουν μίσος γιά τόν πλησίον, νά σκορπίσουν ἀκόμη τόν τρόμο καί τόν θάνατο. 

Τούς τελευταίους δύο μῆνες συγκλονισμένοι πληροφορούμαστε τά φοβερά γεγονότα τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου πού μαίνεται στήν Οὐκρανία μεταξύ ὁμοδόξων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι δέν θά μπορέσουν νά ἑορτάσουν προσηκόντως τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ σκέψη μας εἶναι μαζί τους. Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι μας θερμῶς καί γονυπετῶς στόν Ἀναστάντα Κύριο καί Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης νά φωτίσει ὅλους τούς ἐμπλεκομένους, ὥστε νά ἐξεύρουν ἕναν ἔντιμο συμβιβασμό καί νά σβήσει ἡ φλόγα τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου, πρίν λάβει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις γιά ὅλον τόν κόσμο.    

Ἀναστάσιμον χαιρετισμόν καί ἀσπασμόν ἀποστέλλομεν πρός τούς ἀδελφούς μας πού ἀσθενοῦν καί νοσηλεύονται στά νοσηλευτικά ἱδρύματα τῆς πατρίδος μας, εὐχόμενοι ταχείαν ἀνάρρωσιν καί τήν ἐπιστροφήν ἐν ὑγείᾳ στά σπίτια τους καί στούς οἰκείους τους. 

Ὁ Πανάγαθος Θεός δέν μᾶς ἔπλασε γιά νά παραμείνουμε ἐνταφιασμένοι στόν τάφο τοῦ πόνου καί τῆς ὁδύνης τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν παθῶν. Σέ ὅλους μας, παρά τήν ἁμαρτωλότητά μας, προσφέρει τήν εὐκαιρία νά ἐπιλέξουμε τή Ζωή τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία διέρχεται ἀπαραιτήτως μέσα ἀπό τήν σταυροαναστάσιμη συμπόρευσή μας μαζί Του. Ὁ Ἀναστημένος Κύριος μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι, «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔξετε ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον (Ἰω. 16, 33)», διαβεβαιώνοντάς μας ὅτι «ἰδοῦ ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». Ἡ διαβεβαίωσή του αὐτή δέν ἀφορᾶ μόνον στούς μαθητές του ἀλλά σέ ὅλους, ὅσοι τόν ἀκολουθοῦν σταθερῶς στήν σταυραναστάσιμη πορεία του καί τόν ἐπικαλοῦνται μέ πίστη στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς εὑρισκόμενοι σέ κοινωνία μαζί Του. 

Ὁ τόπος, ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν, ὁ Πανάγιος Τάφος, ἁπλώνεται ἀπό τήν Ἁγίαν Γῆν σέ κάθε Ἁγίαν Τράπεζαν. Τό κενό μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μνημεῖο ἄλλαξε τήν παγκόσμια ἱστορία καί τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος, γιά νά διαλαλήσει σέ ὅλους ἐμᾶς, πού ζοῦμε στήν καθημερινότητα τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἀγωνίας καί τοῦ φόβου τοῦ θανάτου: «Μηδείς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».

Αὐτό τό Μήνυμα, ἀδελφοί μου, ἄς τό ζήσουμε στήν πληρότητά του. Ἄς φροντίσουμε καί ἡ δική μας ζωή νά μήν εἶναι ζωή τῆς φθορᾶς καί τοῦ τάφου, τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ὀδύνης, ἀλλά νά γίνει μία ζωή ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας μέ τό Μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου γιά ὅλον τόν κόσμον καί ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ὅλην τήν γῆ. Τό Μήνυμα πού ἀπορρέει ἀπό τή νίκη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἐπί τοῦ θανάτου μᾶς ἑνώνει ὅλους καί μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τήν ὑπαρξιακή ἀγωνία, ἀποτελώντας τήν ἐγγύηση τῆς Καινούργιας καί ἀτελεύτητης Ζωῆς καί μακαριότητος στήν οὐράνια πατρίδα, τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀνοίγεται διάπλατα ὡς προοπτική σέ ὅλους μας, ἐφόσον τήν θελήσουμε. 

Χριστός Ἀνέστη!  Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἁγιασμένα ἀπό τό Ἀνέσπερον Φῶς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσιμης Χαρᾶς, εὔχομαι σέ ὅλους σας πλουσίαν καί ἀναφαίρετον!ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων
* Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ ἐκκλησίας πρό τῆς Tελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.-

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας