(Ανακοίνωση) Πρὸς τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως