Εγκαίνια Ερευνητικού Ινστιτούτου δια την Νόσον του γήρατος